Doktryna

Na czym się opieramy?
Nasze fundamenty

 • Ze względu na ekumeniczny charakter szkoły, koniecznym było ustalenie tzw. doktryny szkoły, która uwzględnia podstawowe elementy wiary łączące wszystkie wyznania chrześcijańskie.
 • Treść doktryny powinna być przestrzegana w praktyce szkolnej, aby nie powodować rozdźwięku między nauczaniem w szkole, a nauczaniem w domu rodzinnym oraz w kościele, do którego uczęszcza uczeń.
 • Z doktryną szkoły powinny zapoznać się wszystkie osoby zatrudnione w szkole i rodzice zapisujący do niej swoje dzieci.

Stanowisko doktrynalne szkoły – wierzymy, że:

 • Biblia jest słowem Boga i stanowi autorytet w sprawach życia i wiary;
 • Pismo Święte powstało pod wpływem Boga, który inspirował wybranych przez siebie ludzi do jego napisania;
 • Istnieje tylko jeden prawdziwy, żywy, wieczny Bóg w Trójcy Świętej;
 • Bóg jest Stwórcą i Jego suwerenna moc jest widoczna w Bożej trosce o całe stworzenie oraz w dziele odkupienia;
 • Jezus Chrystus jest jedynym Synem Boga, zrodzonym z Marii Dziewicy;
 • Jego bezgrzeszne życie, odkupieńcza śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie dokonały się po to, aby czyniąc zadość Bożej sprawiedliwości, objawić człowiekowi Boga i zbawić człowieka;
 • Duch Święty jest osobą wszechobecną przez całą wieczność. Jego rolą jest przekonywanie świata o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Duch Święty jest zaangażowany w dzieło zbawienia, a także w budowanie Kościoła;
 • Bóg stworzył anioły, aby służyły i oddawały Mu cześć;
 • Niektóre z nich, pod przywództwem szatana, zbuntowały się przeciwko Bogu i obecnie sprzeciwiają się planom i zamierzeniom Boga;
 • Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, aby człowiek miał z Nim osobistą więź i panował nad ziemią. Początkowa bezgrzeszność ludzi została utracona w czasie upadku – świadomego sprzeciwienia się objawionej woli Boga. Każdy człowiek, oprócz jedynego wyjątku, jakim był Jezus Chrystus, rodzi się grzeszny z natury i grzeszy;
 • Zbawienie i usprawiedliwienie są możliwe jedynie z łaski Bożej, przez osobistą wiarę w Jezusa Chrystusa. Odkupienie człowieka, możliwe dzięki ofierze Chrystusa, przyniosło tym, którzy Mu zaufali, przebaczenie grzechów, pełne pojednanie z Bogiem i włączenie do rodziny Bożej, jako Jego dzieci;
 • Kościół jest duchowym organizmem, składającym się z ludzi nawróconych, którzy uwierzyli Bogu i zostali odrodzeni przez Ducha Świętego. Głową tego Kościoła jest Chrystus. Celem Kościoła jest uwielbianie Boga i budowanie Jego Królestwa na ziemi;
 • Chrystus powróci na ziemię, aby sądzić żywych i umarłych. Zbawieni dostąpią wiecznego życia z Bogiem, a nie zbawieni, wiecznego oddzielenia od Boga.