Misja szkoły

Misja Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Uczeń”:

umożliwienie jak największej liczbie uczniów korzystania z wysokiego poziomu edukacji opartej na wartościach chrześcijańskich, w otoczeniu sprzyjającym uczeniu się, które będzie stymulowało ich wszechstronny rozwój, dawało właściwe motywacje do nauki i do życia, będzie uwzględniało ich możliwości i potrzeby.

Misję chcemy realizować poprzez:

 • dostosowywanie obciążeń finansowych związanych z edukacją w ChSPU do sytuacji materialnej rodzin;
 • umożliwienie skorzystania z oferty szkoły dzieciom z dysfunkcjami;
 • właściwy dobór kadry pedagogicznej;
 • integrację treści nauczania i wychowania z Biblią;
 • ścisłą współpracę z rodzicami w planowaniu i ewaluacji działań edukacyjnych oraz wychowawczych;
 • małą liczebność klas (do 16 uczniów );
 • zapewnienie jak najlepszych warunków lokalowych dla działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
 • stosowanie aktywizujących metod nauczania;
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych i reedukacyjnych;
 • promowanie zdrowego stylu życia;
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole;
 • przygotowanie uczniów do bycia chrześcijanami we współczesnym, postmodernistycznym świecie (kształtowanie chrześcijańskiego światopoglądu);
 • indywidualizację procesu dydaktycznego;
 • pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności danych przez Boga.