Na czym się opieramy?

Nasze fundamenty

Doktryna

Ze względu na ekumeniczny charakter szkoły, koniecznym było ustalenie tzw. doktryny szkoły, która uwzględnia podstawowe elementy wiary łączące wszystkie wyznania chrześcijańskie.

Treść doktryny powinna być przestrzegana w praktyce szkolnej, aby nie powodować rozdźwięku między nauczaniem w szkole, a nauczaniem w domu rodzinnym oraz w kościele, do którego uczęszcza uczeń.

Z doktryną szkoły powinny zapoznać się wszystkie osoby zatrudnione w szkole i rodzice zapisujący do niej swoje dzieci.

Stanowisko doktrynalne szkoły - wierzymy, że:

 • Biblia jest słowem Boga i stanowi autorytet w sprawach życia i wiary;

 • Pismo Święte powstało pod wpływem Boga, który inspirował wybranych przez siebie ludzi do jego napisania;

 • Istnieje tylko jeden prawdziwy, żywy, wieczny Bóg w Trójcy Świętej;

 • Bóg jest Stwórcą i Jego suwerenna moc jest widoczna w Bożej trosce o całe stworzenie oraz w dziele odkupienia;

 • Jezus Chrystus jest jedynym Synem Boga, zrodzonym z Marii Dziewicy;

 • Jego bezgrzeszne życie, odkupieńcza śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie dokonały się po to, aby czyniąc zadość Bożej sprawiedliwości, objawić człowiekowi Boga i zbawić człowieka;

 • Duch Święty jest osobą wszechobecną przez całą wieczność. Jego rolą jest przekonywanie świata o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Duch Święty jest zaangażowany w dzieło zbawienia, a także w budowanie Kościoła;

 • Bóg stworzył anioły, aby służyły i oddawały Mu cześć;

 • Niektóre z nich, pod przywództwem szatana, zbuntowały się przeciwko Bogu i obecnie sprzeciwiają się planom i zamierzeniom Boga;

 • Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, aby człowiek miał z Nim osobistą więź i panował nad ziemią. Początkowa bezgrzeszność ludzi została utracona w czasie upadku - świadomego sprzeciwienia się objawionej woli Boga. Każdy człowiek, oprócz jedynego wyjątku, jakim był Jezus Chrystus, rodzi się grzeszny z natury i grzeszy;

 • Zbawienie i usprawiedliwienie są możliwe jedynie z łaski Bożej, przez osobistą wiarę w Jezusa Chrystusa. Odkupienie człowieka, możliwe dzięki ofierze Chrystusa, przyniosło tym, którzy Mu zaufali, przebaczenie grzechów, pełne pojednanie z Bogiem i włączenie do rodziny Bożej, jako Jego dzieci;

 • Kościół jest duchowym organizmem, składającym się z ludzi nawróconych, którzy uwierzyli Bogu i zostali odrodzeni przez Ducha Świętego. Głową tego Kościoła jest Chrystus. Celem Kościoła jest uwielbianie Boga i budowanie Jego Królestwa na ziemi;

 • Chrystus powróci na ziemię, aby sądzić żywych i umarłych. Zbawieni dostąpią wiecznego życia z Bogiem, a nie zbawieni, wiecznego oddzielenia od Boga.

 

NASZA SZKOŁA

Niepubliczna Chrześcijańska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi "Uczeń" na Ruczaju jest szkoła ekumeniczną, w której stawiamy na dobre wychowanie i otoczenie dzieci opieką na wysokim poziomie. Lekcje odbywają się w małych grupach co pozwala na indywidualizację oraz szczególną dbałość o rozwój ucznia, pomoc w rozwijaniu jego zdolności oraz osiągnięcie sukcesu.