WHAT ARE WE BASED ON?

OUR FOUNDATIONS

Finansowanie

Źródła finansowania kształcenia w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Uczeń.

 

 • edukacja w szkole w zakresie podstawowym (zajęcia obowiązkowe w wymiarze godzin ustalonym przez MEN) jest bezpłatna, tak samo jak w szkołach publicznych.

 • z uwagi na to, że koszty związane z prowadzeniem działalności dydaktyczno-opiekuńczej w ChSPU przypadające na  jednego ucznia, kształtują się na poziomie 1100 zł/m-c, a dotacja z urzędu Miasta Krakowa wynosi 450 zł, pozostała kwota pozyskiwana jest z darowizn na cele edukacyjne przekazywanych przez rodziców naszych uczniów na rzecz szkoły.

 • część funduszy przeznaczanych na edukację w naszej szkole pochodzi od sponsorów, którzy wspierają naszą działalność.

 

Koszty ponoszone przez rodziców dziecka zapisanego do ChSPU przedstawiają się następująco:

 

 • jednorazowe, bezzwrotne wpisowe w wysokości 500 zł,

 • darowizna w wysokości ustalonej przez rodziców,

 • opłata za zajęcia dodatkowe, która w roku szkolnym 2017/2018 wynosi miesięcznie:

 

250 zł (za pierwsze dziecko),
200 zł (za drugie dziecko), 
   0 zł (za trzecie i kolejne dziecko).

 

Powyższa opłata  związana jest z uczestnictwem dziecka w:

 

 • dodatkowych zajęciach obowiązkowych, wynikających ze zwiększonego wymiaru godzin w zakresie przedmiotów ustalonych przez MEN (np. j. angielski w większości oddziałów, matematyka w klasie V),

 • dodatkowych zajęciach obowiązkowych, wynikających z siatki godzin ustalonej przez CHSPU  (np. lekcja biblijna, komunikacja interpersonalna),

 • zajęciach opiekuńczych (świetlica),

 • zajęciach pozalekcyjnych (tzw. kółka zainteresowań),

 • zajęciach logopedycznych, rehabilitacji lub gimnastyce korekcyjnej (organizowanych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej). 

 • jako opcja, opłata za wybrane przez ucznia nieobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, organizowane na  wniosek rodziców (np. indywidualna nauka gry na instrumentach muzycznych, zajęcia basenowe). Wysokość opłat zależy od rodzaju zajęć i jest ustalana przez dyrektora w porozumieniu z prowadzącym, na początku każdego roku szkolnego.

 

Darowizny przyjmowane są na konto:

 

Krakowskie Stowarzyszenie Edukacyjne "Uczeń"

ul. Seniorów Lotnictwa 5, 31 - 455 Kraków

Bank Zachodni WBK oddział w Krakowie

Numer konta: 31 1090 1665 0000 0001 2213 8952

 

Pozostałe opłaty należy wpłacać na konto:

 

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi "Uczeń"

ul. Cechowa 57, 30 - 614 Kraków

Bank Zachodni WBK oddział w Krakowie

Numer konta: 64 1090 1665 0000 0001 3504 6245

 

NASZA SZKOŁA

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa Uczeń na Kurdwanowie jest szkoła ekumeniczną, w której stawiamy na dobre wychowanie i otoczenie dzieci opieką na wysokim poziomie. Lekcje odbywają się w małych grupach co pozwala na indywidualizację oraz szczególną dbałość o rozwój ucznia, pomoc w rozwijaniu jego zdolności oraz osiągnięcie sukcesu.

              

GALERIA SZKOŁY