Na czym się opieramy?

Nasze fundamenty.

Finansowanie

Źródła finansowania kształcenia w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Uczeń.

 

 • edukacja w szkole w zakresie podstawowym (zajęcia obowiązkowe w wymiarze godzin ustalonym przez MEN) jest bezpłatna, tak samo jak w szkołach publicznych.

 • z uwagi na to, że koszty związane z prowadzeniem działalności dydaktyczno-opiekuńczej w ChSPU przypadające na  jednego ucznia, kształtują się na poziomie 1100 zł/m-c, a dotacja z urzędu Miasta Krakowa wynosi 450 zł, pozostała kwota pozyskiwana jest z darowizn na cele edukacyjne przekazywanych przez rodziców naszych uczniów na rzecz szkoły.

 • część funduszy przeznaczanych na edukację w naszej szkole pochodzi od sponsorów, którzy wspierają naszą działalność.

 

Koszty ponoszone przez rodziców dziecka zapisanego do ChSPU przedstawiają się następująco:

 

 • jednorazowe, bezzwrotne wpisowe w wysokości 500 zł,

 • darowizna w wysokości ustalonej przez rodziców,

 • opłata za zajęcia dodatkowe, która w roku szkolnym 2017/2018 wynosi miesięcznie:

 

250 zł (za pierwsze dziecko),
200 zł (za drugie dziecko), 
   0 zł (za trzecie i kolejne dziecko).

 

Powyższa opłata  związana jest z uczestnictwem dziecka w:

 

 • dodatkowych zajęciach obowiązkowych, wynikających ze zwiększonego wymiaru godzin w zakresie przedmiotów ustalonych przez MEN (np. j. angielski w większości oddziałów, matematyka w klasie V),

 • dodatkowych zajęciach obowiązkowych, wynikających z siatki godzin ustalonej przez CHSPU  (np. lekcja biblijna, komunikacja interpersonalna),

 • zajęciach opiekuńczych (świetlica),

 • zajęciach pozalekcyjnych (tzw. kółka zainteresowań),

 • zajęciach logopedycznych, rehabilitacji lub gimnastyce korekcyjnej (organizowanych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej). 

 • jako opcja, opłata za wybrane przez ucznia nieobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, organizowane na  wniosek rodziców (np. indywidualna nauka gry na instrumentach muzycznych, zajęcia basenowe). Wysokość opłat zależy od rodzaju zajęć i jest ustalana przez dyrektora w porozumieniu z prowadzącym, na początku każdego roku szkolnego.

 

Darowizny przyjmowane są na konto:

 

Krakowskie Stowarzyszenie Edukacyjne "Uczeń"

ul. Seniorów Lotnictwa 5, 31 - 455 Kraków

Bank Zachodni WBK oddział w Krakowie

Numer konta: 31 1090 1665 0000 0001 2213 8952

 

Pozostałe opłaty należy wpłacać na konto:

 

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi "Uczeń"

ul. Cechowa 57, 30 - 614 Kraków

Bank Zachodni WBK oddział w Krakowie

Numer konta: 66 1090 1665 0000 0001 2249 1111

 

UWAGA! Od roku szkolnego 2017/2018 w związku z podziałem naszych szkół podstawowych na dwie odrębne placówki, zostanie utworzone nowe konto, na które będzie można wpłacać wszystkie opłaty szkolne.

 

NASZA SZKOŁA

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa Uczeń na Kurdwanowie jest szkoła ekumeniczną, w której stawiamy na dobre wychowanie i otoczenie dzieci opieką na wysokim poziomie. Lekcje odbywają się w małych grupach co pozwala na indywidualizację oraz szczególną dbałość o rozwój ucznia, pomoc w rozwijaniu jego zdolności oraz osiągnięcie sukcesu.

              

GALERIA SZKOŁY